» Przejdź do "Polityki Prywatności"

Regulamin przyznawania Nagrody Gazety Polskiej

 

Firma 100-lecia Niepodległości”

listopad 2018 r. Warszawa

 

§ 1

Organizator

1. Organizatorem Nagrody „Firma 100-lecia Niepodległości” (Nagroda) jest redakcja Gazety Polskiej wydawanej przez Niezależne Wydawnictwo Polskie sp. z o.o., nr KRS: 0000220368 (Organizator).

 

§ 2

Informacje ogólne oraz cel Nagrody

1. Celem przyznania Nagrody jest wyróżnienie Przedsiębiorstw, które:

a) mogą poszczycić się historią działalności sięgającą okresu dwudziestolecia międzywojennego;

b) poprzez swoje obecne działania kultywują tradycję odbudowy Państwa Polskiego po odzyskaniu niepodległości;

c) w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

2. Uprawnionymi do otrzymania Nagrody są Przedsiębiorcy wskazani w § 3.

3. Zasady przyznania Nagrody określa niniejszy Regulamin.

4. Regulamin przyznania Nagrody dostępny jest na stronie internetowej: www.gospodarka100.niezalezna.pl

 

§ 3

Uprawnieni do otrzymania Nagrody

1. Uprawnionymi do otrzymania Nagrody są Przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 Nr 173 poz.1807 z późn. zm.), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Przedsiębiorcy).

2. Przedsiębiorcy, o których mowa powyżej, zobowiązani są posiadać swój organ zarządzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4

Procedura zgłaszania kandydatów

Procedura zgłaszania kandydatów

1. Przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje kandydatury samodzielnie.

2. Kandydatury mogą być też zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje przedsiębiorców oraz Organizatora i Kapitułę.

3. W przypadku zgłoszeń dokonanych w sposób określony w ust. 2 zgłoszeni przedsiębiorcy zostaną poinformowani o tym fakcie przez Organizatora i będą mieli możliwość odmowy udziału w konkursie w terminie 5 dni od przekazania im takiej informacji.

4. Kandydaturę uważa się za zgłoszoną w efekcie:

a) wypełnienia formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej: www.gospodarka100.niezalezna.pl (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) i wysłanie go na adres poczty elektronicznej: gospodarka100@swsmedia.pl.

b) otrzymania od Organizatora wiadomości e-mail potwierdzającej prawidłowość dokonanego zgłoszenia.

5. Kandydatury można zgłaszać do dnia 20.07.2018 r.

 

§ 5

Nagrody i Wyróżnienia

1. Nagrody zostaną wręczone w kategoriach:

2. Kapituła może też podjąć decyzję o przyznaniu Wyróżnień nieopisanych w tym Regulaminie.

 

§ 6

Kapituła

1. Organem weryfikującym zgłoszenia i decydującym o przyznaniu Nagród i Wyróżnień jest Kapituła.

2. Osoby i podmioty wchodzące w skład Kapituły powołuje według swego uznania Organizator.

3. Kapituła złożona jest z przedstawicieli instytucji, przedsiębiorstw, placówek naukowych i innych podmiotów współpracujących z Organizatorem.

4. Głosowania Kapituły mogą odbywać się korespondencyjnie.

5. Kapituła jest organem uprawnionym do weryfikowania przesłanych zgłoszeń i żądania od Kandydatów przesłania niezbędnych wyjaśnień.

6. Kapituła jest uprawniona do odrzucenia zgłoszenia po stwierdzeniu, że nie spełnia ono wymagań wskazanych w Regulaminie.

 

§ 7

Plebiscyt Czytelników

1. W swoich decyzjach o przyznaniu Nagród Kapituła będzie brać pod uwagę wyniki internetowego plebiscytu Czytelników.

2. W plebiscycie Czytelnicy będą mogli oddać głosy na przedsiębiorstwa zakwalifikowane do głosowania przez Kapitułę Nagrody.

3. Głosy będzie można oddać na stronie www.gospodarka100.niezalezna.pl poprzez wybór firmy oraz kliknięcie w link autoryzacyjny wysłany na adres e-mail głosującego. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia głosów, które zostały oddane sprzecznie z regulaminem. W szczególności unieważnimy głosy: oddane wielokrotnie z tego samego komputera; oddane w sposób zautomatyzowany lub oddane poprzez oprogramowanie inne niż przeglądarka internetowa.

 

§ 8

Wybór Nagrodzonych Przedsiębiorstw

1. Nagrody zostaną przyznane przedsiębiorstwom, które otrzymały najwięcej głosów w internetowym plebiscycie i spełniły wymagania określone w niniejszym Regulaminie.

2. Kapituła wskaże nagrodzonych według swojej oceny, biorąc pod uwagę wyniki plebiscytu czytelników oraz całość działalności kandydatów.

3. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie.

4. Nagrody zostaną przyznane decyzją Kapituły, podjętą zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w który będzie uczestniczyć co najmniej połowa członków Kapituły.

5. Głosowanie może odbyć się korespondencyjnie.

6. Warunkiem otrzymania nagród i wyróżnień jest potwierdzenie obecności oraz osobiste stawiennictwo przedstawiciela nagrodzonego przedsiębiorstwa na uroczystej Gali Wręczenia Nagród (Gala); w przypadku niespełnienia tego warunku, nagroda może zostać przyznana innemu wskazanemu przez Kapitułę podmiotowi.

 

§ 9

Postanowienia Końcowe

1. Warunkiem zgłoszenia kandydatury do Nagrody jest wyrażenie przez Kandydatów zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

3. Warunkiem otrzymania Nagrody jest podanie w formularzu rejestracyjnym informacji kompletnych i zgodnych z prawdą.

4. W przypadku ujawnienia, że podane w formularzu rejestracyjnym informacje są niekompletne lub niezgodne z prawdą, Zwycięzca zobowiązany jest do zwrotu przyznanej nagrody.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przyznanej Nagrody.

6. O odwołaniu, o którym mowa powyżej, Organizator poinformuje Uczestników wiadomością przesłaną pocztą elektroniczną.

7. W sprawach spornych wynikających z niniejszego Regulaminu lub powstałych w związku z organizacją i przebiegiem przyznania Nagrody, właściwy będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

9. Organizator, a także Kapituła zobowiązują się do zachowania tajemnicy w stosunku do wrażliwych informacji zwartych w materiałach dostarczonych przez Przedsiębiorców.

10. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie, w tym kosztów dojazdu na Galę, ani nie zapewnia zakwaterowania.